WesolInO 2017 - regulamin

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem cyklu zawodów treningowych "WesolinO 360°" jest Stowarzyszenie Team 360 Stopni.

II. KATEGORIE

1. Zawody rozgrywane są na trzech trasach: AK/AM (dla dzieci), BK/BM (dla początkujących), CK/CM (dla średniozaawansowanych i zaawansowanych).

2. Wybór kategorii należy do zgłaszającego się na zawody uczestnika. Uczestnik może zgłaszać się na różne dystanse w różnych edycjach biegu.

III. MIEJSCE ZAWODÓW

1. Zawody rozgrywane są na terenie Szkoły Podstawowej nr 173 przy ulicy Trakt Brzeski 18 w Warszawie-Wesołej (trasa A) oraz w mieście i w lesie w jej okolicach (trasy B, C).

2. Baza imprezy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 173 przy ulicy Trakt Brzeski 18 w Warszawie-Wesołej.

IV. TERMINY ZAWODÓW

1. Zawody zostaną rozegrane w terminach:

 • 14. stycznia
 • 04. lutego
 • 18. lutego
 • 04. marca
 • 11. marca
 • 25. marca (bieg finałowy)

2. Bieg finałowy nie jest wliczany do klasyfikacji generalnej.

3. Po zawodach finałowych (25. marca) odbędzie się wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz pucharów dla zwycięzców klasyfikacji generalnej.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Impreza ma charakter otwarty.

2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia - wystarczy jedno oświadczenie na cały cykl biegów).

3. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.

4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

5. Niesportowe zachowanie (np. skracane trasy) będzie karane przez Organizatorów dyskwalifikacją uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy uczestnika biegu:

 1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
 2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VI. ZASADY KLASYFIKACJI

1. W biegach zawodnicy będą klasyfikowani przy uwzględnieniu podziału na trasy i płeć i kategorie wiekowe.

2. W klasyfikacji generalnej liczone będą 3 z 5 najlepszych wyników, uzyskanych przez uczestników biegów na jednym dystansie.

3. W każdej z imprez punkty do klasyfikacji generalnej zdobywają wszyscy sklasyfikowani zawodnicy. Podział punktów następuje wg zasady:

 • I miejsce - 20 pkt
 • II miejsce - 17 pkt
 • III miejsce - 14 pkt
 • IV miejsce - 12 pkt
 • V miejsce - 10 pkt
 • VI miejsce - 8 pkt
 • VII miejsce - 7 pkt
 • ...
 • XIII miejsce (i dalej) - 1 pkt

4. W przypadku zdobycia przez zawodników równej liczby punktów, o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje:

a) stan pojedynków między startującymi

b) większa liczba zdobytych pierwszych (drugich, trzecich) miejsc

VII. NAGRODY

1. Zwycięzcy kategorii w klasyfikacji generalnej biegów otrzymają puchary

2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej otrzymają dyplomy

VIII. UBEZPIECZENIE

1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z  jego winy.

3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

IX. WPISOWE

1. Wpisowe na każde z zawodów cyklu wynosi 10 PLN (w wypadku zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy ) lub 15 PLN (w wypadku zgłoszenia w biurze zawodów przed zawodami).

2. Jednorazowa opłata za wszystkie sześć zawodów cyklu wynosi 50 PLN.

3. Wpisowe dla zawodniczek i zawodników niepełnoletnich wynosi 50% stawki, czyli odpowiednio 5 PLN, 7,50 PLN i 25 PLN.

4. Wpisowe należy wpłacić w biurze zawodów przed biegiem lub przelewem na konto organizatora.

X. ZGŁOSZENIA

1. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora, lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.     

2. Zgłoszenie winno zawierać:

 • imię i nazwisko uczestnika
 • kategorię (trasę)
 • klub
 • adres e-mail do korespondencji z zawodnikiem

XI. POTWIERDZENIE I ZABEZPIECZENIE PK

1. Punkty Kontrolne (PK)  są w terenie oznaczone biało-pomarańczowym lampionem i są wyposażone w perforator.

2. Potwierdzenie obecności na PK następuje poprzez zaznaczenie perforatorem właściwej kratki na karcie startowej.

XII. KARY CZASOWE

1. Na trasach AK i AM (dla dzieci) za podbicie niewłaściwego PK do wyniku doliczana jest kara 5 minut - chyba, że oprócz niewłaściwego PK podbity zostanie również PK właściwy. W tym przypadku kary czasowej nie ma.

2. Na pozostałych trasach nie ma kar czasowych i obowiązują przepisy sportowe biegu na orientację.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas "WesolinO 360°".

2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatorów.